Slovenski poslovni portal

Dostop do trga EU

Slovenija je članica Evropske unije, članica schengenskega območja in članica evroobmočja. Omogoča dostop do 500 milijonov kupcev v EU brez carin in dajatev.

Dostop do trgov Vzhodne Evrope in Balkana

Slovenija je odlično izhodišče za vstop na trge Vzhodne Evrope in Balkana (sporazumi o prosti trgovini, odlično poznavanje razmer in uveljavljene poslovne vezi).

Povezava med Azijo in Srednjo Evropo

Slovenija ima na križišču dveh koridorjev TEN-T (Sredozemski in Baltsko-jadranski koridor) izjemno ugoden geostrateški položaj in omogoča najkrajšo povezavo med Azijo in Srednjo Evropo po morski poti (dostop do Sredozemlja prek pristanišča Koper ter na Bližnji in Daljni vzhod prek Sueškega kanala).

Logistične prednosti

Strateški geografski položaj, sodobna pristaniška infrastruktura, dobro umeščena kopenska infrastruktura in učinkoviti postopki carinjenja znižujejo stroške dobavnih verig.

Spodbudno in nizko tvegano poslovno okolje

Korporativna kultura preglednosti in odgovornosti, upoštevanje mednarodnih tehničnih standardov, osebna integriteta in lojalnost podjetja olajšujejo poslovanje.

Naložbeno okolje

Predvsem se spodbujajo naložbe, usmerjene v prednostne cilje, kot so naložbe v raziskave in razvoj, ustvarjanje visoko kvalificiranih delovnih mest, trajnost in visoko dodano vrednost.

Trgovanje prek meja

Bistvena značilnost slovenskega poslovnega okolja je čezmejno trgovanje, kjer se Slovenija po kazalnikih Svetovne banke v tej kategoriji pojavlja skupaj z vodilnimi državami na svetu.

Kakovost delovne sile

Pomembne primerjalna prednost Slovenije je kakovost delovne sile: nadpovprečen delež ljudi s srednješolsko in visokošolsko izobrazbo, odlično znanje tujih jezikov, smisel za tehnologijo in inovacije ter visoka raven digitalne pismenosti.

Zelo dobro razvita IKT infrastruktura

Število strokovnjakov na področju IKT, uporaba storitev v oblaku, čezmejna spletna prodaja in pokritost gospodinjstev s fiksno in izjemno hitro širokopasovno povezavo presegajo povprečje EU. Dostop do odprtih podatkov in storitev e-uprave je odličen, številne administrativne in poslovne postopke je mogoče opraviti prek spleta.